• Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en de hierin vervatte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

  Gelinkte internetsites
  Voetbalvereniging Groote Lindt verwijst naar verschillende bedrijven. Sommige beschikken over een eigen website op internet, waarin informatie over producten en diensten wordt aangeboden. Voor meer informatie wordt verwezen naar die websites. In deze website zijn, waar van toepassing, hyperlinks opgenomen naar de website van Voetbalvereniging Groote Lindt .

  Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Voetbalvereniging Groote Lindt wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Voetbalvereniging Groote Lindt , haar bestuursleden, medewerkers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de site van Voetbalvereniging Groote Lindt wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

  Voetbalvereniging Groote Lindt draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Voetbalvereniging Groote Lindt de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Voetbalvereniging Groote Lindt aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Voetbalvereniging Groote Lindt behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

  Auteursrecht
  De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Voetbalvereniging Groote Lindt of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiƫren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Voetbalvereniging Groote Lindt.

  Handelsmerken, service-merken en logo's
  Het eigendom van handelsmerken, servicemerken en logo's ('merken') van Voetbalvereniging Groote Lindt die op deze site en/of op enige andere aan Voetbalvereniging Groote Lindt gelinkte website voorkomen, berust bij die bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het desbetreffende bedrijf.

  Geen aansprakelijkheid
  Hoewel Voetbalvereniging Groote Lindt zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Voetbalvereniging Groote Lindt wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

  Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt \'in de huidige staat\' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

  Voetbalvereniging Groote Lindt verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

  Voetbalvereniging Groote Lindt geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.