• Uitnodiging ALV Maandag 4 november 2019

 • Datum : 15 oktober 2019
  Betreft : ALV 04.11.2019

  Geachte heer/mevrouw,

  Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke in onze kantine zal worden gehouden op maandag 4 november 2019. De vergadering zal om 20:00 uur worden geopend.

  A G E N D A

  1. Opening / mededelingen

  2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 19 november 2018

  3. Jaarverslag 2018-2019: secretaris

  4. Jaarverslag 2018-2019: penningmeester

  5. Begroting seizoen 2019-2020

  6. Verslag van Kascommissie

  7. (Her)Verkiezing Kascommissie

  8. Verkiezing bestuursleden:

  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   Marcel Mourik / Voorzitter
   Johan Boer / Penningmeester
   Hans Miedema / Secretaris
   Arno Cok / Jeugd
  • Verkiesbaar:
   Robbert Kreukniet
   Erik Franzen
   Rob van de Pol
   Cock Kraaijeveld

  9. Toelichting rond het proces en de samenstelling van het nieuwe bestuur

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

   

  Vanaf 19:30 uur liggen de stukken die met bovengenoemde zaken te maken hebben ter inzage in de kantine. Voor de Algemene Leden Vergadering zijn stemgerechtigde leden uitgenodigd. Overige leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn als “toehoorder” welkom. Tot een kwartier voor de vergadering (tot 19:45 uur) kunnen kandidaten voor bestuursfuncties zich bij één van de aanwezige bestuursleden melden.

   

  Het Hoofdbestuur

  V.V. Groote Lindt