• Tot aan de ledenvergadering van 2012 zaten de opbrengsten van de Club van Honderd ingesloten in Sponsorcollectief. Het sponsorcollectief heeft deze middelen samen met hun eigen opbrengsten aangewend voor het realiseren van projecten waarvoor binnen de reguliere begroting geen ruimte was.

    In de ledenvergadering van 2012 is besloten om de opbrengsten voor de Club van Honderd over te hevelen naar de reguliere begroting. Voorwaarde is wel dat de opbrengst niet gebruikt gaat worden om gaten in de begroting te dichten.

    Om dit te realiseren is de afspraak gemaakt om de afschrijvingen in het betreffende seizoen te verhogen met hetzelfde bedrag als de opbrengst. Hierdoor blijft de begroting taakstellend, maar wordt de club op liquidematig gebied wel ondersteund.

    Daarnaast is met de organisatie van het jaarlijkse pupillenkamp afgesproken om een gedeelte van de opbrengst van de Club van Honderd voor het pupillenkamp te reserveren.

    De leden van de Club van Honderd worden met naam genoemd op het speciale Club van Honderd bord. Het bord (zie onder) kunt u vinden aan de linkerzijde van de kantine wanneer u via kleedkamerzijde de kantine betreedt.