•  

   

  1. Digitale lidmaatschapskaart

  • deze ontvangt u bij uw lidmaatschap, na ontvangst van de verschuldigde contributie;
  • opzeggen kunt u uitsluitend schriftelijk en voor 1 juni doen bij het secretariaat van v.v. Groote Lindt. Doet u dit niet op tijd, dan wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en bent u over dat jaar (ongewild) contributie verschuldigd (omdat Groote Lindt dan voor u contributie verschuldigd is aan de K.N.V.B.);
  • deze kaart geeft u toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal. Zonder kaart kan de toegang worden ontzegd.

  2. Contributie

  • als goed lid betaalt u uw contributie op tijd;
  • de contributiebetaling bij v.v. Groote Lindt geschiedt per 2010 bij voorkeur per automatische incasso. U vult dan het formulier Machtiging Automatische Incasso in en geeft dat af bij het secretariaat;
  • indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso, wordt u verzocht de voorbedrukte acceptgiro te gebruiken die u periodiek wordt toegezonden. Op deze acceptgiro staat de uiterste betaaldatum vermeld.
  • blijft u in gebreke bij het voldoen van de contributie, dan kan het bestuur een speelverbod opleggen.
  • het is mogelijk een betalingsregeling te treffen, maar dat moet u vooraf regelen met de penningmeester;
  • bij tussentijdse opzegging blijft contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  3. Gedrag

  • van leden wordt gedrag verwacht dat past binnen de maatschappelijke normen en waarden;
  • tegen oneerbaar taalgebruik tegen scheidsrechter, tegenstander, mede-speler en/of toeschouwers zal het bestuur maatregelen nemen;
  • bij pesten van leden en/of spelers worden betreffende leden of ouders van deze leden aangesproken;
  • moedwillig aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van v.v. Groote Lindt worden verhaald en kunnen leiden tot een speelverbod en/of (voordracht tot) royement;
  • bij ontvangst van de tegenstander in de bestuurs- of commissiekamer wordt de hand geschud en kennis gemaakt. (Voor uitwedstrijden geldt dit evenzeer: u meldt zich in de bestuurskamer, noemt naam en vereniging en geeft het ontvangende bestuurslid een hand).

  4. Huisregels

  • selectiespelers geven per definitie het goede voorbeeld en drinken geen alcohol en roken niet in de kleedkamer. Niet-selectiespelers volgen natuurlijk dit goede voorbeeld;
  • roken in het clubgebouw is verboden;
  • er wordt geen alcohol verstrekt aan personen, jonger dan 18 jaar;
  • de kleedkamers worden na een training of wedstrijd schoon achtergelaten;
  • het is niet toegestaan schoenen tegen muren en plafond schoon te slaan;
  • het is verboden om afvoeren moedwillig te verstoppen, zodat overstromingen ontstaan;
  • na douchen moeten de kranen worden dichtgedraaid;
  • douchen is verplicht na iedere training en/of wedstrijd;
  • van een leider en/of trainer wordt verwacht dat hij/zij hierop toe ziet;
  • waardevolle spullen mogen niet in de kleedkamers worden achtergelaten. U kunt deze afgeven bij de medewerkers achter de bar. Voetbalvereniging Groote Lindt accepteert geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte eigendommen;
  • tassen worden in het daarvoor bestemde rek naast het clubgebouw geplaatst. Tassen horen niet thuis, alleen al vanwege het noodzakelijk vrijhouden van vluchtwegen, voor de deur van het clubgebouw of in de gang van het clubgebouw;
  • de bestuurskamers worden na gebruik netjes achter gelaten, het afval wordt opgeruimd en gebruikte glazen met de eventueel gebruikte flesjes worden teruggebracht;
  • de bestuurskamer wordt na wedstrijden van het eerste elftal door de bestuursbegeleiders netjes opgeruimd (zie hierboven).

  5. Auto's en fietsen

  • auto's worden geparkeerd op het parkeerterrein naast het derde veld of op de parkeerplaats buiten het complex, aan het begin van de oprit naar de kantine;
  • de fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet voor, naast of tegen het clubgebouw;
  • voetbalvereniging Groote Lindt accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan auto\'s, brommers, fietsen etc.

  6. Boetes en schorsingen

  • de door de K.N.V.B. opgelegde boetes en de kosten van schorsingen worden altijd verhaald op de overtreder;
  • als de boetes niet worden betaald, kan aan de speler door het bestuur een speelverbod worden opgelegd;
  • naast schorsingen door de K.N.V.B. kan het bestuur naar aanleiding van ongewenst gedrag ook schorsingen en/of een speelverbod aan individuele leden opleggen;
  • een speler is slechts speelgerechtigd, indien hij beschikt over een geldige spelerspas van de K.N.V.B.

  7. Afmelden voor wedstrijd en/of training

  • van leden wordt verwacht dat zij alle trainingen en wedstrijden bijwonen;
  • indien u onverhoopt toch verhinderd bent, bent u verplicht zich tijdig af te melden bij de trainer en/of leider;
  • dat geldt zowel voor wedstrijden als voor trainingen;
  • bij het niet nakomen van deze afspraak, is de trainer en/of leider gemachtigd om (straf)maatregelen te nemen.

  8. Kleding

  • sponsorkleding mag alleen gedragen worden op de wedstrijddag en wordt aan het eind van de competitie ingenomen;
  • beschadigde kleding moet worden gerepareerd en moedwillig aangebrachte schade en/of zoekgeraakte kleding wordt op de veroorzaker verhaald;
  • indien u het lidmaatschap beëindigt, wordt u geacht de ter beschikking gestelde kleding in te leveren. Niet aangetroffen kleding wordt u in rekening gebracht;
  • alle teams worden geacht in het clubtenue van v.v. Groote Lindt te spelen;
  • het bestuur van voetbalvereniging Groote Lindt streeft er naar dat alle elftallen in het speciaal voor v.v. Groote Lindt ontwikkelde tenue spelen.

  9. (Thuis)wedstrijden

  • alcohol en glaswerk langs de kant van het veld is onder geen beding toegestaan;
  • alcohol mag alleen genuttigd worden in de kantine of op het terras direct grenzend aan de kantine;
  • het is niet toegestaan om voedsel en drank anders dan op de locatie verkrijgbare consumpties, op het terrein te brengen;
  • de organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het veld respectievelijk het sportcomplex;
  • er bestaat geen mogelijkheid tot geldteruggave, entreekaarten te annuleren of om te ruilen, tenzij de wedstrijd wordt geannuleerd;
  • het is verboden toegangsbewijzen door te verkopen aan derden en/of op enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. De vereniging behoudt zich het recht voor om toegangsbewijzen op echtheid te controleren;
  • het betreden van de plaats en het bijwonen van de wedstrijd zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoeker;
  • de vereniging behoudt zich het recht voor om de aanvangstijd te wijzigen;
  • bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de ordehandhavers;
  • het afsteken van vuurwerk voor, tijdens en na wedstrijden is niet toegestaan;
  • publieksgevaarlijke attributen en wapens worden bij binnenkomst in beslag genomen. Bezoekers kunnen worden gefouilleerd; degene die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang geweigerd worden.

  10. Slotbepaling

  • in de situatie waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of diens gemachtigde.


  Het bestuur stelt het zeer op prijs als wij met z'n allen deze regels in acht nemen. Zowel binnen als buiten de vereniging draagt dit bij aan de goede naam van v.v. Groote Lindt.

  Namens het bestuur,

  Piet Kok, voorzitter
  mei 2012